Algemene voorwaarden


 

Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
 2. Gypsyjewelstore
 3. Gegevens
 4. Totstandkoming van de overeenkomst
 5. Afbeeldingen en specificaties
 6. Prijzen
 7. Betaling & Retourneren 7.5
 8. Levering
 9. Garanties
 10. Eigendomsvoorbehoud
 11. Intellectuele eigendomsrechten
 12. Aansprakelijkheid
 13. Overmacht

 

Artikel 1 - Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Gypsjewelstore.
 2. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Gypsyjewelstore!.
 3. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
 4. Gypsyjewelstore behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
 5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Gypsyjewelstore Erkend.

 

Artikel 2 – Gypsyjewelstore

 1.  Naam onderneming: Gypsyjewelstore
 2. Vestigingsplaats: Apeldoorn, Nederland
 3. E-mail: info@gypsyjewel-store.nl of gypsyjewelsss@gmail.com
 4. KvK-nummer: 78099277

 

Artikel 3 - Gegevens

 1. Indien u een bestelling plaatst bij Gypsyjewelstore, worden uw gegevens opgenomen in klantenbestand. Gypsyjewelstore houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
 2. Gypsyjewelstore respecteert de privacy van de gebruikers van de webshop en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

 

Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen Gypsyjewelstore en een klant komt tot stand nadat een bestelling door Gypsyjewelstore in behandeling is genomen.
 2. Gypsyjewelstore behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

 

Artikel 5 - Afbeeldingen en specificaties

 1. Alle afbeeldingen/foto's gebruikt op de internetsite van Gypsyjewelstore met betrekking tot gewichten, afmetingen, kleuren etc zijn slechts een indicatie. Het kan geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst..

 

Artikel 6 - Prijzen

 1. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
 2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. Alle prijzen op de site zijn in EURO's en INclusief 21% BTW.

 

Artikel 7 - Betaling

 1. Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens de bestelprocedure.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 5. Retourneren: Na bezorging van u bestelling heeft u 14 dagen de tijd om uw bestelling te retourneren. Na afloop van deze termijn kan de koop niet meer ontbonden worden. (Lees meer onder ons kopje onder home ''Bestellen & Retourneren'')

 

Artikel 8 - Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Bestellingen die via iDeal betaald zijn, worden binnen 1 tot 3 werkdagen geleverd. Bij bankoverschrijving kan het wat langer duren. Zodra het geld binnen is wordt de bestelling verstuurd.
 3. Aan de leveringsplicht van Gypsyjewelstore zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Gypsyjewelstore geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden.
 4. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

 

Artikel 9 - Garanties

 1. De afnemer is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde bestelling verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Gypsyjewelstore) deze gebreken onmiddellijk te melden aan Gypsyjewelstore door een e-mail met foto van de gebreken te sturen naar info@gypsyjewel-store.nl of Gypsyjewelsss@gmail.com. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 5 dagen na levering aan Gypsyjewelstore te worden gemeld.
 2. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken,
 3. bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

 

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Eigendom van alle door Gypsyjewelstore aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Gypsyjewelstore zolang de afnemer de vorderingen van Gypsyjewelstore uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Gypsyjewelstore wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten,
 2. De door Gypsyjewelstore geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 3. De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Gypsyjewelstore of een door Gypsyjewelstore aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Gypsyjewelstore haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Gypsyjewelstore zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 

Artikel 11 - Intellectuele eigendomsrechten

 1. De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Gypsyjewelstore, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie Gypsyjewelstore niet gelieerd is.                                                        
 2. U mag (delen van) de website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.                                          
 3. Daarnaast mag u geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.       
 4. U mag alleen een hyperlink naar de website aanbrengen indien dat gebeurt voor slechts informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is dus verboden.

 

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

 1. Gypsyjewelstore is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de website onder het kopje Bestel & verzendinformatie/‘Onderhoudtips’.

 

Artikel 13 - Overmacht

 1. Gypsyjewelstore is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Gypsyjewelstore alsmede van hulppersonen, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 3. Gypsyjewelstore behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Gypsyjewelstore gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 4. Indien Gypsyjewelstore bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.